Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2222 a1d1 420
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viamaybeyou maybeyou
0694 7bf6 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
6014 2972 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasoko soko
1134 8e38 420
Reposted fromnonperfect nonperfect viaiblameyou iblameyou
7832 c9dd 420
Reposted frompiehus piehus vialeniwieec leniwieec
3175 8862 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viaponurykosiarz ponurykosiarz
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viawstydem wstydem
8266 1fb2 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viatake-care take-care
7428 fb74 420
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaaeternum12 aeternum12
3315 6888 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaeternum12 aeternum12
5595 d434 420
5426 d917 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaagta13 agta13
1785 ee92 420
Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. 
— Gabriela Zapolska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabitemyneck bitemyneck
Człowiek musi dorosnąć do wyzwań, które sam sobie stawia.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunique unique
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMezame Mezame
Dom jest tam, gdzie jest się szczęśliwym, gdzie się kochało i gdzie doświadczało się miłości.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
Bium (koreański) - puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
— Ładne słowa.
Reposted fromavooid avooid viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl